Бакалаврська програма з соціальної роботи

Бакалаврська програма з соціальної роботи у ШСР НаУКМА триває 4 роки за денною формою навчання, включає опанування нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, проходження практики, підготовку й захист кваліфікаційної роботи. Всього - 240 кредитів ЄКТС; 1 кредит відповідає обсягу навчального навантаження в 36 академічних годин аудиторної або самостійної роботи студента; всього разом 8640 академічних годин.

 

Програма підготовки складається з:

–       циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (36 кредитів ЄКТС, 1296 год.);

–       циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки (42 кредитів ЄКТС, 1512 год.)

–       циклу професійної підготовки (118 кредитів ЄКТС, 4248 год., включає написання курсової роботи на 3 р.н.)

–       практики (15,5 кредитів ЄКТС, 558 год.);

–       циклу дисциплін вільного вибору (21 кредит ЄКТС, 756 год.);

–       державної атестації (7,5 кредитів ЄКТС, 270 год.; державна атестація передбачає захист кваліфікаційної роботи перед державною екзаменаційною комісією).

 

Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація бакалавра соціальної роботи, фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у соціальній роботі.

 

В результаті навчання на бакалаврській програмі студенти отримають:

 • сучасні уявлення про соціальні проблеми, соціальні структури й процеси на рівні суспільства та громади;
 • базові знання історії соціальної роботи, етичних принципів, основних теорій та методів соціальної роботи;
 • розуміння основних прав клієнтів, їх інтересів і способів  захисту прав людини та представництва інтересів клієнтів;
 • критерії визначення складних життєвих обставин для клієнта, основи дорадчої та консультативної допомоги окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям;
 • основні принципи інтерв’ювання клієнтів, оцінки потреб, складання планів втручання та їх перегляду;
 • розуміння особливостей соціальної роботи з різними групами клієнтів.

 

Окрім того, буде розвинено:

 • вміння провести інтерв’ю, оцінити ситуацію клієнта, оцінити ризик, скласти план втручання та запропонувати альтернативні підходи до вирішення проблем клієнтів;
 • здатність зібрати необхідні документи для справ клієнтів;
 • здатність працювати в мережі та сформувати ефективні робочі стосунки між індивідами, агенціями, ресурсами громади, волонтерами та іншими професіоналами;
 • здатність вести професійні записи, готувати відповідну звітність з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • розуміння особливостей планування та впровадження програм допомоги клієнтам, включаючи кризове втручання та направлення до організацій, які надають фінансову та юридичну  допомогу, помешкання, медичне лікування та інші послуги;
 • розуміння процесів супервізіїї та професійного вигорання.