Бакалаврська програма з соціальної роботи

Бакалаврська програма з соціальної роботи у ШСР НаУКМА триває 3 роки та 10 місяців  за денною формою навчання, включає опанування нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, проходження практики, складання комплексного кваліфікаційного екзамену та підготовку й захист кваліфікаційної роботи. Всього - 240 кредитів ЄКТС; 1 кредит відповідає обсягу навчального навантаження в 30  академічних годин аудиторної або самостійної роботи студента; всього разом 7200  академічних годин.

Програма підготовки складається з:

–       циклу      нормативних  дисциплін (131 кредит ЄКТС, включає написання курсової роботи);

–       циклу професійної та практичної підготовки (53 кредити ЄКТС);

-       циклу дисциплін вільного вибору (25 кредитів ЄКТС);

_        практики ( 16 кредитів ЄКТС);

–       атестації ( 15 кредитів  ЄКТС;  атестація передбачає  комплексний кваліфікаційний екзамен та захист кваліфікаційної роботи перед державною екзаменаційною комісією).

 

Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація бакалавра соціальної роботи, фундаментальних та професійно - орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у соціальній роботі.

 

В результаті навчання на бакалаврській програмі студенти отримають:

 • сучасні уявлення про соціальні проблеми, соціальні структури й процеси на рівні суспільства та громади;
 • базові знання історії соціальної роботи, етичних принципів, основних теорій та методів соціальної роботи;
 • розуміння основних прав клієнтів, їх інтересів і способів  захисту прав людини та представництва інтересів клієнтів;
 • критерії визначення складних життєвих обставин для клієнта, основи дорадчої та консультативної допомоги окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям;
 • основні принципи інтерв’ювання клієнтів, оцінки потреб, складання планів втручання та їх перегляду;
 • розуміння особливостей соціальної роботи з різними групами клієнтів.

 

Окрім того, буде розвинено:

 • вміння провести інтерв’ю, оцінити ситуацію клієнта, оцінити ризик, скласти план втручання та запропонувати альтернативні підходи до вирішення проблем клієнтів;
 • здатність зібрати необхідні документи для справ клієнтів;
 • здатність працювати в мережі та сформувати ефективні робочі стосунки між індивідами, агенціями, ресурсами громади, волонтерами та іншими професіоналами;
 • здатність вести професійні записи, готувати відповідну звітність з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • розуміння особливостей планування та впровадження програм допомоги клієнтам, включаючи кризове втручання та направлення до організацій, які надають фінансову та юридичну  допомогу, помешкання, медичне лікування та інші послуги;
 • розуміння процесів супервізіїї та професійного вигорання.