Магістерська програма з соціальної роботи

 

Магістерська програма з соціальної роботи у ШСР НаУКМА включає опанування нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, підготовку і захист магістерської роботи протягом 1 року та 10 місяців за денною формою навчання. Всього - 120 кредитів ЄКТС; 1 кредит відповідає обсягу навчального навантаження в 30 академічних годин аудиторної або самостійної роботи студента; всього разом 3600  академічних годин.

 

Програма підготовки складається з:

–       нормативних дисциплін (53  кредити ЄКТС);

–       вибіркових дисциплін (35 кредитів ЄКТС);

–       практики (12 кредитів);

–       державної атестації (20 кредитів ЄКТС; державна атестація передбачає захист магістерської роботи перед державною екзаменаційною комісією).

 

Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація магістра соціальної роботи, поглиблених спеціальних умінь та знань інноваційного характеру, набуття досвіду їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі соціальної роботи. Узагальненим об'єктом діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом «Соціальна робота» є соціальні відносини, соціальні процеси, соціальні аспекти діяльності та поведінки людей та їхніх груп, спільнот.

 

В результаті навчання на магістерській програмі студенти отримають:

  • поглиблене знання й розуміння соціальних проблем, соціальної структури й процесів  на рівні суспільства та громади;
  • знання та критичне осмислення сучасних теорій соціальної роботи та розуміння принципів їхнього застосування для аналізу соціальних феноменів, ситуацій клієнтів;
  • поглиблене знання й розуміння принципів організації та проведення наукового дослідження, методології та методів збору й аналізу соціальної інформації;
  • знання теоретико-методологічних засад і ключових результатів досліджень в галузі соціальної політики, актуальних соціальних проблем та підходів до їх розв’язання, соціальних аспектів розвитку громад, розробки й оцінки соціальних проектів, особливостей консультування клієнтів, інноваційних підходів до надання послуг клієнтам тощо.

 

Окрім того, у студентів буде розвинено:

  • здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі організації надання допомоги та підтримки людям із вразливих груп;
  • вміння розробити стратегію і детальний план дослідження, поширення  результатів дослідження та їх застосування в практичній соціальній роботі;
  • поглиблене володіння кількісними та якісними методами збору й аналізу соціальної інформації, зокрема, за допомогою сучасних інформаційних технологій;
  • вміння працювати в мережі та формувати ефективні робочі стосунки між індивідами, агенціями, ресурсами громади, волонтерами та іншими професіоналами.