Бондаренко Наталія Борисівна

Старша викладачка кафедри, кандидатка психологічних наук,

практична психологиня вищої категорії НаУКМА, 

консультантка CETA в Центрі Психічного здоров’я НаУКМА

bonnat@ukma.edu.ua

 

Досвід роботи : 

В Школі соціальної роботи викладає курси: «Соціальна робота в сфері психічного здоров’я», «Соціальна психіатрія», «Базові навички спілкування», «Групова робота», наукове керівництво студентів в написанні курсових та кваліфікаційних робіт.

У 2000 році захистила магістерську роботу на тему «Діяльність Клубного Дому м.Києва як форми громадської психіатрії» у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія». Також у 2005 році закінчила курс за Програмою Applied Psychology Program «Практична психологія» у НаУКМА.

Захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за напрямом 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи, диплом ДК №044163 від 11.10.2017. Тема дисертаційної роботи: «Психологічні особливості соціальної підтримки в групах самодопомога людей з проблемами психічного здоров’я». 

У 2014 році пройшла курс підвищення кваліфікації за напрямом: психологія в Інституті менеджменту освіти при НАПН України, закінчила Курс з пропедевтики психіатрії в рамках сертификатної програми «Психіатрія для психологів» (Української Асоціації Психотерапевтів; Школи розвитку психотерапії, п-н. лікарні ім. Павлова) та серію тренінгів по роботі з травмою та психологічній підтримці постраждалих внаслідок військових дій. 

 З 2016 по 2018р.р. брала участь, в якості психотерапевта СЕТА, у дослідженні Інституту Дж. Хопкінса США та НаУКМА по вивченню ефективності застосування когнітивно-поведінкового підходу СЕТА для психологічної допомоги постраждалим від військових дій в Україні. У 2017-2019 р.р. пройшла навчання  

на клінічного супервізора (сертифікат DGSv – Німецької асоціації супервізії та коучінгу), на ведучого психологічних груп по роботі з втратою з групами дорослих, дітей та підлітків, які втратили близьких людей, та ведучого груп з Suicide Prevention TOT(Університетська клініка Акерсгурс, Норвегія). Проводила групову супервізію для НДО, які працюють з жертвами війни, тренінги, адміністрацій психоневрологічних інтернатів, тренінги для персоналу військкоматів, капеланів, ветеранів АТО. Консультантка для фахівців соціальних служб. Тренер з питань консультування, профілактики професійного вигорання.

Авторка, співавторка наукових, методологічних статей та посібників.

Orcid logo  ­-  https://orcid.org/    0000-0003-3302-7560

 

 

Сфера наукових інтересів:

 • Проблеми розвитку системи освітньої підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи в сучасних умовах
 • Консультативні практики в роботі зі студентами
 • Проведення психотерапевтичної групи для студентів
 • Робота з травмою, з важкими втратами
 • Профілактика суїцидальної поведінки, психоедукація та когнітивний копінг
 • Професійна підтримка соціальних працівників (супервізія персоналу)
 • Групові форми роботи з клієнтами
 • Консультативні практики
 • Кейс-менеджмент з різними цільовими групами

Основні публікації: 

 1. Бондаренко Н. Діяльність Клубного дому м. Києва як форми громадської психіатрії / Н. Бондаренко // Соціальна політика і соціальна робота. – 2001. – №4. – С.49–59.
 2. Social Work: Working with specific groups of customers / N.B. Bondarenko, O. Bryzhovata et al., Ed. T.V.Semyhina. - K.: View. House "Kyiv-Mohyla Academy", 2004. - P. 53-43.
 3. Бондаренко Н. Історичний аспект стигматизації людей з проблемами психічного здоров’я / Н. Бондаренко //Наукові підсумки: зб. наукових праць за матеріалами Міжнар.наук.-практ.конф.«Наукові підсумки 2012р.» 25.груд.2015, Київ. – К.:НАИРИ, 2012. – С.84– 86.
 4. Бондаренко Н. Супровід групи самодопомоги осіб, які мають проблеми психічного здоров’я/ Н. Бондаренко//Наукові записки НаУКМА: педагогічні, психологічні науки та соціальна робота: зб. наук. пр. Нац. ун-та «Києво-Могилян. Акад.» ; за ред. М.О Голубєвої, А.Я. Боднар [та ін.].– К., 2015. –Т. 175. –С.58– 61.
 5. Бондаренко Н. Групи самодопомоги як додатковий ресурс соціально-психологічної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я / Н. Бондаренко // Актуальні проблеми психології: зб. Наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2016. – Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип.44. – С. 58–62.
 6. Бондаренко Н. Особливості забезпечення потреб у емоційній підтримці осіб з проблемами психічного здоров’я засобом груп самодопомоги / Н. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12.Психологічні науки. – К., 2016.–Вип.3(48).–С.265–273.
 7. Бондаренко Н. Психологічний аналіз компонентної структури моделі соціальної підтримки в практиці соціальної роботи / Н. Бондаренко //Проблеми сучасної психології: Зб. Наукових праць Кам’янець-Подільського Національного університету ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.– Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип.32.– С.26–36.
 8. Бондаренко Н. Психологічні аспекти соціальної підтримки осіб з ППЗ: Структурний та оцінювальний вимір / Н. Бондаренко // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. – К.: Ін-т менеджменту освіти, 2016.– № 2(31) .– С.5– 17.
 9. Бондаренко Н. Соціальна підтримка як загальнолюдська потреба в контексті вирішення завдань соціальної роботи з особами із проблемами психічного здоров’я/Н. Бондаренко//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2016.– Вип.1(38).–С.58–62.
 10. Бондаренко Н. Створення груп самодопомоги для осіб з проблемами психічного здоров’я в Україні: результати експертної оцінки / Н. Бондаренко// Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки».– Херсон: ХДУ, 2016.– №6. – С.17–28.
 11. Бондаренко Н. Б. Соціальна підтримка в контексті груп самодопомоги осіб із проблемами психічного здоров’я/Н. Б. Бондаренко//Проблеми сучасної психології: Зб. наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Вип.40.–Камянець-Подільський «Аксіома»,2018.– С.24-33.
 12. Bondarenko N. Psychological Pecularities Of Social Suppоrt Of People With Mental Health Problems /N. Bondarenko //Problem Space Of Modern Society: Phylosophical-Communicative And Pedagogical Interpretations: Collective Monograph /Institute of European Integration (Warsaw, Poland).Part II.– Warsaw: BMT Erida Sp.z.o.o.,2019.– P.55-68.

 

Тези доповідей на наукових конгресах, конференціях:

 1. Bondarenko N. Activity of Club House in Kyiv as a form of social psychiatry International Conference on Social Work in Health and Mental Health Care (3rd : 2001 : Tampere, Finland)
 2. Bondarenko N. Kyiv Club House as an example of community psychiatry Conference: Thirtieth Bi-Annual Congress of the International Association of Schools of Social Work, Montpellier, France. July 2002.
 3. Бондаренко Н. Б. Розвиток емоційного інтелекту: воркшоп для вчителів / Імітаційна рольова гра «Модель ЮНЕСКО»: ігрова сесія 2012: “2012 International Year of Sustainable Energy for All”: XІV Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні: 17-19 вересня 2012р.– Ласпі Україна, 2012.
 4. Бондаренко Н. Історичний аспект стигматизації людей з проблемами психічного здоров’я / Н. Бондаренко //Наукові підсумки: зб. наукових праць за матеріалами Міжнар.наук.-практ.конф.«Наукові підсумки 2012р.» 25 груд. 2015, Київ. – К.:НАИРИ, 2012. – С.84– 86.
 5. Бондаренко Н. Освіта в соціальній роботі: підготовка фахівців з соціальної роботи для сфери охорони психічного здоров’я/ Н. Бондаренко//Освітній процес: погляд зсередини: матеріали V Міжнар. наук.-практ.конф.20-21 груд.2012р. [під заг. Ред.. Ю.О.Шепеля]. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. – С. 83 – 86.
 6. Бондаренко Н. Суперечність у системному тлумаченні поняття «соціальна підтримка» / Н. Бондаренко//Конфліктологічна експертиза: теорія та методика: матеріали ХІV Міжнар.наук.-практ.конф. 20 лютого 2015р. – К., 2015. – С. 8 – 10.
 7. Бондаренко Н. Формування компетентності у майбутніх соціальних працівників по діяльності із групами самодопомоги/ Н. Бондаренко//Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали ІІІ Міжнар.наук.-практ.конф. 19 березня 2015р.[за заг. ред.Е.В. Лузік.] – К.: НАУ, 2015. –С. 16 – 17.
 8. Бондаренко Н. Протиріччя між підходами до вивчення соціальної підтримки/ Н. Бондаренко// Конфліктологічна експертиза: теорія та методика: матеріали ХV Міжнар.наук.-практ.конф. 26 лютого 2016. – К., 2016. –С. 38 – 41.
 9. Бондаренко Н. Психологічні принципи здоров'я: прийняття життя без спротиву / Н. Бондаренко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави.: Розділ Креативна епоха.. Як вижити у VUCA-світі: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 1-8липня 2019.[за заг.ред. В. Шульги].– Чорноморськ, 2019.