Романова Наталія Федорівна

 Доцентка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

 

natalia.romanova@ukma.edu.ua,

romanova.ukma@gmail.com

 

В Школі соціальної роботи викладає курси «Теорія соціальної роботи», «Волонтерська діяльність», «Основи соціальної реклами», «Соціальна робота на сучасному етапі», «Практика науково-дослідницька», «Практика навчальна», «Соціальна робота у сфері паліативної допомоги», а також керує науковими роботами студентів.

 

Закінчила у 1985 р. Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та здобула кваліфікацію «інженера». Захистила кандидатську дисертацію у 2005 р. на тему «Організація та управління студентськими соціальними службами у вищих навчальних закладах України», спеціальність «13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки» в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Експерт проекту Французької міжнародної експертизи ініціатива 5% (Expertise France 5% Initiative): «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних ґендерно-чутливих інтервенцій зі Зменшення Шкоди в Україні», який впроваджує МБФ «Альянс громадського здоров’я». Національний консультант та тренер з питань формування здорового способу життя дітей та молоді. Тренер Центру освітніх інноваційних технологій для професорсько-викладацького складу Харківського національного економічного університету, впроваджувала навчальний курс «Особливості тренінгової діяльності у роботі викладача вищого навчального закладу». Залучалася у якості експерта у проекті Українського ін-ту соціальних досліджень ім. О.О.Яременка «Оцінка потенціалу існуючої системи медичної освіти/професійного розвитку (CME/CPD) для фахівців, що працюють у сфері запобігання та лікування ВІЛ-інфекції/СНІД». Була дослідником у проекті МБФ «Альянс в Україні» «Он-лайн технології для аутріч-консультування з метою профілактики ВІЛ/ІПСШ серед уразливих груп» тощо.

 

Сфера наукових інтересів: соціальна робота з групами ризику, формування здорового способу життя та профілактика; соціальні дослідження; неформальна освіта та тренерська діяльність, організація діяльності студентських соціальних служб та молодіжних тренерських студій, моніторинг та оцінка у соціальній роботі; волонтерство, тощо.

Основні публікації: 

1. Романова Н.Ф. Роль студентських соціальних служб у вирішенні соціальних проблем в студентському середовищі // “Український соціум”,  1(3)/2004 – С. 32–37.

2. Романова Наталія Федорівна. Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. — К., 2005. — 260арк. — Бібліогр.: арк. 188-201.

3. Романова Н.Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб. – К.: ДСССДМ, 2005.– 116 с.

4. Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М. Комарова, А.Г. Зінченко, Д.М. Дікова-Фаворська, Н.Ф. Романова та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005.– 88 с. – (Формув. здорового способу життя молоді; Кн. 10).

5. Формування здорового способу життя молоді: (Навч.-метод. посіб. Для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д.М. Дікова-Фаворська та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005.– 116 с. – (Формув. здорового способу життя молоді; Кн. 13).

6. Формування здорового способу життя в Україні: національна модель „Молодь за здоров’я” / П. Шатц, О. Яременко (кер.), О. Балакірєва та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005.– 130 с.

7. Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя української молоді – сучасна концепція розвитку // „Соціальна робота в Україні: теорія і практика”, № 1 (13), 2006 – С. 112–118

8. Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя молоді: досвід українсько-канадського проекту «Молодь за здоров’я» // Соціальна політика і соціальна робота, № 1 (33) 2006 – С.75–84.

9. Волонтери в соціальній роботі / упоряд.: О.Главник, Н.Романова, Т.Дружченко – К.: Главник, 2006.– 128 с. – (серія «бібліотечка соціального працівника».

10. Романова Н.Ф. Інноваційні форми підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери у вищій школі // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 2, 2007. – С. 42–48

11. Методичний посібник з питань створення та діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій в Україні // Мін-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний ін-т розвитку сім’ї та молоді. – ДІРСМ, К., 2007. – 124с.

12. Романова Н.Ф. Залучення студентської молоді до реалізації волонтерських програм: мотиваційні фактори // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 3, 2008. – С. 31–44

13. Романова Н.Ф. Психологічні служби системи освіти в Україні: перспектива та особливості розвитку // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 3, 2008. – С. 94–102

14. Романова Н.Ф., Семигіна Т.В., Левченко В.М. Вивчення вітчизняної практики надання послуг потерпілим від насильства в сім’ї // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 4, 2008. – С. 70–84

15. Романова Н., Білявська Т. Умови адаптації в Україні польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей сиріт//Магістеріум. Сер. «Соціальна робота і охорона здоров’я». – 2008. – С. 24-27.

16. Соціально-психологічна робота з ВІЛ-позитивними дітьми та їх сім'ями: процес розкриття ВІЛ–статусу дитині. Методичний посібник / Заг. ред. канд. пед. наук Н.Ф. Романової – К: Інжиніринг, 2009. –148 с. http://ecuo.org/media/filer_public/2013/02/19/statusrus.pdf

17. Студентська молодь України: сучасний вимір. – Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховій Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2008 року) / Є. І. Бородін, О. В. Бєлишев, А. В. Волошина та ін. / ред. колег. Ю. О. Павленко та ін. – Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ, 2009. – 164 с.

18. Молодь за здоровий спосіб життя: щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді України, Каб. Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 р.) / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Держ. ін-т розв. сім’ї та молоді; [редкол.: Н.Ф. Романова (голова) та ін.]. – К.: СПД Крячун Ю.В., 2010. – 156 с. С. 33 – 37; С.104 – 112; С.125 – 130

19. Самооцінка молоді щодо здоров’я та способу життя // Науково-практичний журнал «Вісник» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту; № 3/2010. – С. 139–149

20. Вакуленко О.В., Комарова Н.М., Романова Н.Ф.: Залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах: Методичні рекомендації. – К.: Держсоцслужба, 2010. – 108 с.

21. Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія/Шайгородський Ю.Ж., Андрійчук Т.С., Дідух А.Я. [та ін.]; за заг. ред. Шайгородського Ю.Ж. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 24–27; С. 37–77; С.94–97

22. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів. Метод. посібник / Гусак Н., Дмитришина Н., Довбах Г., Жарук І, Романова Н. та ін. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2011.–128 с.

23. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми [Текст]: метод. рек. / Наталія Романова, Наталія Гусак. - К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2011. - 159 с.: іл. - Бібліогр.: с.130-132

24. Тренінги з підготовки волонтерів до роботи з формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу: навч. модуль / Н.Гусак, О.Панфілова, Н.Романова, В.Сановська, Д.Степанченко; МБФ «Міжнарод. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Держ. ін-т сімейн. та молодіж. політики. – К., 2011. – 209 с.

25. Романова Н.Ф. «Сучасна політика формування здорового способу життя» // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації/ Український науковий журнал. – № 2., 2012. – С.308– 310 (фаховий)

26. Романова Н.Ф., Кошіль В.І. «Діяльність недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді вразливих категорій // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – Вип. 74. – С. 87–91 (фаховий)

27. Романова Н.Ф., Кошіль В.І. «Соціальні гуртожитки для випускників інтернатних закладів як важлива складова роботи недержавних організацій соціальної сфери» // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 28 (81). – С. 295–302 (фаховий)

28. Романова Н.Ф., Токар А.В., Шульга Л.О., Варбан М.Ю. «Впровадження кейс-менеджменту в рамках реалізації проекту: «Збільшення доступності лікування ВІЛ-інфекції для представників груп ризику» // Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К., 2013. – № 1-2 – С. 108–117 (фаховий)

29. Романова Н.Ф., Полякова Г.А. «Особливості тренінгового навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі» // Науковий часопис НПУ ім. Н.П.Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 17 /частина ІІІ. – Київ - Ів-Франківськ: Вид-во НПУ ім. Н.П.Драгоманова, 2013. – С. 177 – 184 (фаховий)

30. Romanova N., Gusak N. Social work with Juvenile Delinquents in Ukraine // Journal of Social Policy and Social Work in Transition. – Vol. 3, no. 2. – 2013. С. 55–76

31. Романова Н.Ф., Чайківська Д.Р., «Сучасний стан надання медико-соціальних послуг паліативним хворим в Україні» // Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К., 2013.– 3-4 (фаховий) –– С. 107–117 

32. Романова Н.Ф. «Діти, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах» (підрозділ 2.1 та 2.2) // Державна доповідь про становище дітей в Україні «Соціальний захист дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах» (за підсумками 2012 року) // Мін-во соціальної політики; Державний ін-т сімейної та молодіжної політ. – Київ. – 2013 С. 46-69 Електронний ресурс:

http://dimp.org.ua/files/social-protection-children-in-difficult-circumstances.pdf

33.Романова Н.Ф. «Соціальний портрет дитини, яка опинилися у складних життєвих обставинах» (розділ 1) // Зінченко, А.; Комарова, Н;Романова, Н;Сіра, О.; Сидорчук, М; Соляник М; Тарановська, А.// Методичний посібник: «Програми та методики соціальної-психологічної реабілітації та адаптації дітей, які перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації» // Мін-во соціальної політики; Держав. ін-т сімейної та молодіжної політ. – 2013.- С. 9-30

Електронний ресурс:

http://dimp.org.ua/files/children-in-difficult-circumstances.pdf

34. Романова Н.Ф. // Становлення та розвиток політики здорового способу життя / Вісн. Харк. держ. акад. культури : збір. наук. пр. / за заг. ред. В. М.Шейка; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х., 2014. – Випуск 45.- С. 282-290.

35. Романова Н.Ф. // Теоретичні аспекти розробки стандарту формування здорового способу життя /Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 19. – Київ.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 182 с. (С. 69–75).

36.Романова Н.Ф. «Здоров’я та оздоровлення дітей» (розділ 1; підрозділ 1.2) // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2013 рр.) // Мін-во соціальної політики; Державний ін-т сімейної та молодіжної політ. – 2014.-126 с. (С. 16-27)

Електронний ресурс: http://dimp.org.ua/files/dopovid-dity13-ebook.pdf

37. Романова Н. Ф., Черна К. В. Реалізація соціальних програм реінтеграції бездомних осіб благодійними фондами та організаціями / Н. Ф. Романова, К. В. Черна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 148-154.

38. Романова Н. Ф. Формування ринку соціальних послуг на сучасному етапі в Україні / Н. Ф. Романова // Innovative processes in education: Collective monograph. − AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland,  2017. – Р. 183-198.

39. Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ. Методичні рекомендації для лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», соціальних працівників – Київ, 2017. – 40 с.

40. Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням гендерно-чутливого підходу: Навч. посіб. / Ярошенко А.О., Варбан М.Ю., Шульга Л.О. та ін.; за заг. ред. Ярошенко А.О. – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», 2017. – 112 с.